Информация относно разкрити и функциониращи ТЕЛК на територията на РЗИ Габрово

 Уведомяваме Ви, че в ДВ бр. 55 от 04.07.2014 г. е публикувано изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, с който се уреждат устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ).
     Съгласно досега действащите нормативни документи Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) бяха профилирани както следва:
        – обща ТЕЛК
        – детски експертни лекарски комисии
        – специализирана ТЕЛК за очни заболявания
        – специализирана ТЕЛК за психични заболявания
        – специализирана ТЕЛК за специфични и неспецифични белодробни заболявания
     С влизане в сила на ПМС № 179 от 2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, съществуващите към момента специализирани ТЕЛК по очни, белодробни и психични заболявания се закриват със заповед на директора на съответната Регионална здравна инспекция (РЗИ), съгласувано с Министъра на здравеопазването.
     Експертизата на вида и степента на увреждане на децата до 16-годишна възраст ще се извършва от ТЕЛК и НЕЛК с участието на лекар с призната специалност по педиатрия.
     Експертизата на вида и степента на увреждане на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), и за установяване степента на трайно намалена работоспособност на лица в трудоспособна възраст, както и за потвърждаване на професионална болест се извършва от ТЕЛК и НЕЛК.
     Експертизата на вида и степента на увреждане/степента на трайно намалена работоспособност на лицата с очни, белодробни и психични болести ще се извършва от ТЕЛК с участието на лекар с призната специалност по очни болести, пневмология и фтизиатрия и психиатрия и от специализираните състави на НЕЛК по очни, белодробни и психични болести.
     Висящите към момента на влизане в сила на ПМС № 179/2014 преписки, образувани по заявления за освидетелстване/преосвидетелстване, които не са приключени от специализираните ТЕЛК по очни, белодробни и психични заболявания, ще се окомплектоват и с приемно-предавателни протоколи по служебен път ще се върнат на съответната Регионална картотека на медицинската експертиза.
     Регионална картотека на медицинската експертиза  преразпределят получените преписки по постоянен или настоящ адрес на лицата към разкритите на територията на област Габрово ТЕЛК.
     Лицата получили писмени уведомления от специализираните ТЕЛК за очни болести гр. Плевен и ТЕЛК за психични заболявания гр. Ловеч не трябва да се явяват за освидетелстване/преосвидетелстване в споменатите специализирани ТЕЛК. Същите ще получат нови уведомителни писма, в които ще бъде посочена ТЕЛК по района на постоянния им адрес или по настоящия им адрес, ако са регистрирани на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на заявленията в РКМЕ, както и датата и часа на явяване за освидетелстване/преосвидетелстване.
     На територията на Габровска област са разкрити и функционират:
        – ТЕЛК към МБАЛ “Д-р Т. Венкова“ АД гр. Габрово с район на обслужване лица предимно от общините Габрово и Трявна
        – ТЕЛК към МБАЛ „Д-р Ст. Христов“ ЕООД гр. Севлиево с район на обслужване лица предимно от общините Севлиево и Дряново
     Експертизата на вида и степента на увреждане на децата до 16-годишна възраст за регион Габрово ще се извършва само от ТЕЛК към МБАЛ-АД гр. Габрово с участието на лекар с призната специалност по педиатрия.
     Във връзка с настъпилите нормативни промени на 22.07.2014 г. в РЗИ Габрово се проведе работна среща с ръководството на МБАЛ гр. Габрово, МБАЛ гр. Севлиево и председателите на ТЕЛК към двете лечебни заведения. Срещата имаше за цел да се създаде необходимата организация за осигуряване работата на комисиите.