Общи положения

Дейността по метрологичното осигуряване в РЗИ Габрово  се изпълнява в съответствие със следните нормативни документи:
     • Закон за измерванията (обн.ДВ бр.46 от 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари  2013г.) и приетите Наредби към него.
     • Методично указание за осъществяване на метрологична дейност в системата на здравеопазването, утвърдено със Заповед № РД 09-17 от 23.01.2002 г. на Министъра на здравеопазването (Служебен бюлетин на МЗ бр. 5 от 2002г.) и Заповед № РД 15-1475 от 02.08.2002г. на министъра на здравеопазването.
     • Наредба  за средствата за измервания, които подлежат на метрологичен контрол (обн. ДВ бр.98 от 7 ноември 2003 г. , посл. изм. ДВ бр. 56 от 22 юли 2011 г.)
     • Заповед №А-441/13.10.2011г. на Председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор /ДАМТН/ за периодичност на последващите проверки на средствата за измерване
     • Заповед № РД-15-671/ 08.04.2005г. на Министъра на Здравеопазването относно регламентиране дейността по метрологичното осигуряване и финансовите възнаграждения на метролозите в системата на здравеопазването за изпълнение.
Практическо указание за метролози в системата на Министерството на здравеопазването.
     Медицинската апаратура с измервателни функции по групи, подлежаща на метрологичен   контрол e следната:      1. Везни с неавтоматично действие – чл.38 – оценено и удостоверено съответствие,  подлежат на последваща проверка.
     2. Клинични електрически термометри с максимално показание  – чл.114  одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на последваща  проверка –  чл.126.
     3. Клинични електрически термометри за непрекъснато измерване -чл.131. одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на последваща проверка –  чл.145.
     4. Манометри за кръвно налягане – чл.173. одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на последваща проверка – чл.187.
     5. Манометри, използвани в съоръжения под налягане – чл.189.
одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на последваща проверка –  чл.206.
     6. Дозиметри – чл.578. – одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на последваща проверка –  чл.597. 
     7. Електрокардиографи – чл.702. – одобряване на типа. първоначална проверка и подлежат на последваща проверка – чл.714.
     8. Аудиометри – чл.738. –  одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на последваща проверка – чл.744.
     9. Диоптрометри – чл.782. – одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на периодична проверка – чл.792.
     Списъкът е уточнен с директорите на Гл. дирекции „Мерки и измервателни уреди“ и „Метрологичен надзор“ към Държавната агенция за метрология и технически надзор.
     С Постановление на Министерския съвет № 356 от 24.09.1997г. (ДВ бр. 88 от 1997г.) беше отменено освобождаването от такса за метрологична проверка на медицинската апаратура с измервателни функции.
     С Постановление на Министерски съвет № 95 от 19 април 2013 г. е одобрена нова тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология.
     Извадка от тарифата можете да видитетук:
     При новозакупена медицинска апаратура с измервателни функции, лечебното заведение подава заявление до РО на ГД “МИУ”- Русе, сектор Габрово или пред лицата, оправомощени от председателя на ДАМТН. Копие от заявлението се представя в РЗИ Габрово. 
     За средствата за измерване, претърпели ремонт се подава аналогично заявление в седемдневен срок, след приключване на ремонта.  
     Образци от тези заявления можете да изтеглите тук: обр. 1; обр. 2

      При закупуване на медицинска апаратура с измервателни функции по номенклатура на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол ( ДВ бр. 98 от 2003 год., посл.изм.ДВ бр. 56 от 22 юли 2011 г.)  е необходимо в тръжните документи за провеждането на конкурсите по Закона за обществените поръчки, да се запишат следните текстове:
     – „Фирмите, участнички в търга, да представят Удостоверение за одобрен тип на съответния апарат, издадено от Председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор, съгласно чл.31./1/ и чл.32. /I/ от Закона за измерванията / ДВ бр. 46 от 2002 г./ и по реда на Глава трета, Раздел II от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол ( ДВ бр. 98 от 2003 год.)“ ;
     – „Фирмите, участнички в търга, да представят Сертификат /документ за упълномощаване/ за извършване на гаранционен и следгаранционен сервиз, издаден от фирмата производител на съответния апарат.“ ;
     – „Фирмите, участнички в търга, да представят Декларация от свое име, включваща клауза за реализирането на задължителната последваща метрологична проверка след ремонт, извършвана от Държавната агенция за метрология и технически надзор, на основание чл. 43. ал. 2. и чл. 45. от Закона за измерванията и чл. 841. ал. 2. от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол“.
     При закупуване на медицинска апаратура извън номенклатурата на Наредбата е необходимо в тръжните документи за провеждането на конкурсите да се запишат следните текстове:
     „Фирмите, участнички в търга, да представят Сертификат (документ за упълномощаване) за извършване на гаранционен и следгаранционен сервиз, издаден от фирмата производител на съответния апарат“ ;
     „Фирмите, участнички в търга, да представят Декларация от свое име, включваща клауза за гарантиране на проследимост, точност и достоверност на измерванията на съответния апарат.“
     Одобрените типове медицинска апаратура с измервателни функции можете да видите и изтеглите от тук: