ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТИ ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ

На основание чл. 90 от КТ, чл. 17 от Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД-06-293/20.03.2024г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово се обявява конкурс за следните длъжности:

 1. Лекар специализант по анестезиология и интензивно лечение в Отделение по анестезиология и интензивно лечение – 2 /две/ длъжности;
 2. Лекар специализант по акушерство и гинекология в Отделение по акушерство и гинекология – 1 /една/ длъжност;
 3. Лекар специализант по гастроентерология във Вътрешно отделение – 1 /една/ длъжност;
 4. Лекар специализант по ендокринология и болести на обмяната във Вътрешно отделение – 1 /една/ длъжност;
 5. Лекар специализант по инфекциозни болести в Отделение по инфекциозни болести – 1 /една/ длъжност;
 6. Лекар специализант по кардиология в Кардиологично отделение – 1 /една/ длъжност;
 7. Лекар специализант по клинична лаборатория в Клинична лаборатория – 1 /една/ длъжност;
 8. Лекар специализант по медицинска онкология в Отделение по медицинска онкология – 1 /една/ длъжност;
 9. Лекар специализант по нефрология в Отделение по нефрология и хемодиализа – 1 /една/ длъжност;
 10. Лекар специализант по нервни болести в Отделение по нервни болести – 1 /една/ длъжност;
 11. Лекар специализант по образна диагностика в Отделение по образна диагностика – 1 /една/ длъжност;
 12. Лекар специализант по ортопедия и травматология в Отделение по ортопедия и травматология  – 1 /една/ длъжност;
 13. Лекар специализант по педиатрия в Отделение по педиатрия – 1 /една/ длъжност;
 14. Лекар специализант по трансфузионна хематология в Отделение по трансфузионна хематология – 1 /една/ длъжност;
 15. Лекар специализант по урология в Отделение по урология – 1 /една/ длъжност;
 16. Лекар специализант по ушно-носно-гърлени болести в Отделение по УНГ – 1 /една/ длъжност;
 17. Лекар специализант по хирургия в Отделение по хирургия  – 2 /две/ длъжност

 

1. Изисквания към кандидатите:

1.1. Образование – висше, магистър по медицина;

1.2. Членство в БЛС.

1.3. Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер, да не е лишено от правото да упражнява професията.

2. Характер на работата: Съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителен директор на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД Габрово.

3. Начин на провеждане на конкурса:

3.1. Допускането на кандидатите до конкурс се извършва от комисия, назначена от Изпълнителния директор по реда на чл.93 от КТ.

3.2. Проверката на познанията на кандидата в областта на конкретната клинична специалност, за която кандидатстват. Провежда се от назначена от Изпълнителния директор комисия, която извършва събеседване с всички допуснати кандидати за съответната длъжност, които са подали необходимите документи в определения срок.

4. Компоненти и правила за балообразуването. Класиране на кандидатите:

4.1.Компонент 1 – Среден успех от следването и от държавния изпит;

4.2. Компонент 2 – Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до  специалността, за която се кандидатства;

4.3. Компонент 3 – Резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства. Резултатът от проверката на познанията на кандидата е средно аритметична оценка от оценките на членовете на комисията умножен с коефициент 2;

4.4. Компонент 4 – Другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.).

Комисията оценява кандидатите съобразно компонентите и правилата за балообразуване. Оценяването се извършва по шестобалната система.

Класирането на кандидатите става на база оценка, която е средно аритметична оценка от цитираните по-горе компоненти. До класиране се допускат кандидати получили средно аритметична оценка не по-малко от 4,50.

5. Необходими документи:

5.1. Заявление за участие в конкурса в свободен текст с посочен телефон за връзка и актуален адрес за кореспонденция;

5.2. Автобиография в европейски формат;

5.3. Копие от диплома за завършено висше образование и приложението към нея по специалност „Медицина”;

5.4. Удостоверение за членство в БЛС;

5.5. Свидетелство за съдимост.

Документите да се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за длъжността лекар, специализант по ………………………….“.

Документи за кандидатстване да се приемат в Деловодството на болницата на адрес: гр. Габрово, ул. „Илиев-детския“ № 1, всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч.

На кандидатите подали своите документи се предоставя копие на Длъжностна характеристика.

Избраният кандидат се назначава на трудов договор по чл. 68, ал. 1 т. 2 от КТ и при условията на Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Срок за подаване на документи – до 29.04.2024г. вкл.

С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответните свободни длъжности за „Лекари специализанти по ……” в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД Габрово.

Тел. за връзка: 066/899697

Дата на публикуване – 27.03.2024 г.