Обява за конкурс за лекар специализант по Образна диагностика

На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ и във връзка с чл. 47б от Наредба №1 от 22 януари 2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД-19-5/02.08.2023г., МБАЛ „ Свети Иван Рилски Габрово” ЕООД обявява конкурс за лекар специализант по Образна диагностика в Отделение по Образна диагностика – 1 /едно/ място, финансирано от държавата.

Изисквания към кандидатите:

  1. Образование –  висше, магистър по медицина;
  2. Членство в БЛС;
  3. Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от право да упражнява професията;

Необходими документи:

  1. Заявление за работа;
  2. Професионална автобиография;
  3. Копие от диплома за висше медицинско образование;
  4. Удостоверение за членство в БЛС;

Конкурсът ще се проведе чрез събеседване с цел да се установят познанията на кандидатите по специалността, за която кандидатстват, както и другите им умения и компетенции, необходими за заемане на длъжността – социални, организационни, компютърни и др.

Оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен (6). Кандидат, който получи средна обща оценка от членовете на комисията от индивидуалното събеседване по–ниска от мн. добър (4,50), се счита за „неиздържал“ конкурса. Спечелил конкурса е онзи кандидат, който е получил най–високи оценки след класиране според окончателния резултат, който е получил при провеждането на конкурса.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за длъжността лекар, специализант по Образна диагностика„

Документи се приемат на регистратура на адрес: гр. Габрово, бул. „Трети март“ № 9, всеки работен ден от 08.00 ч. до 19.00 ч.

Срок за подаване на документи – до 10.09.2023 г.