Отчети,доклади,анализи 2019

Доклад за качеството на водата за питейно-битови цели в област Габрово за 2019 г.

Доклад за шумовото натоварване на територията на регион Габрово – град Габрово, град Севлиево, град Трявна и град Дряново за 2019 година

 Приложение 3.4.1

 Приложение 3.4.2

 Приложение 3.4.3

 Приложение 3.4.4

 Приложение 3.4.5

 Приложение 3.5.1

 Приложение 3.5.1.А

 Приложение 3.6.1

 Приложение 3.6.1.А

Доклад с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения на територията на гр. Габрово, гр. Севлиево, гр. Трявна и гр. Дряново през 2019 година