Предоставяни услуги

АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА А /ОК-А/ ПРИ РЗИ – ГАБРОВО

Органът за контрол от вида А (ОК-А) е обособен като самостоятелно звено в структурата на Дирекция „Обществено здраве“ към РЗИ – Габрово, с декларирана и осигурена от ръководството самостоятелност и  независимост.
Притежава актуален  Сертификат за акредитация  рег. № 203 ОКА / 23.12.2022 г. валиден до 23.12.2026 г., Certificate of accreditation издаден от ИА на БСА  съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и заповед към него № А 712 / 23.12.2022 г., Order № А 712 / 23.12.2022 

 ОК-А извършва контрол върху продукти и параметри на работната среда по искане на физически и юридически лица. Документите, които издава ОК-А за извършения контрол са протокол с резултати и сертификат за оценка на съответствието.

  Обхватът на дейността на ОК-А включва контрол на: 

  1.  Води (физико-химични и микробиологични показатели)
  2. Битови химични препарати и козметични продукти (физико-химични показатели)

III. Физични фактори на средата

  • Микроклимат
  • Изкуствено осветление
  • Шум в работна среда
  • Шум в помещения на жилищни и обществени сгради
  • Шум в околна среда

 Списък с датирани версии на стандарти, технически спецификации и нормативни документи, спрямо които ОКА при РЗИ – Габрово извършва дейностите си по оценяване на съответствието в рамките на акредитирания гъвкав обхват (приложение ОК-А 7.1 С 6/1)  

Подаване на документи и получаване на информация:

Заявкa за контрол по образец за вида на исканата услуга се попълва и подава в приемен сектор на Орган за контрол от вид А при РЗИ – Габрово :

гр. Габрово, ул. „Райчо Каролев” № 2, ет. 3, стая №307
телефон: 066/ 840 621; приемно време: всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.
При необходимост се провежда консултация с ръководителя на ОК-А  и чрез него със съответния експерт, отговорен за извършване на дейността, относно вида на контрола, метод на определяне, срок на изпълнение и исканията на клиента.  Срокът за извършване на контрола е в зависимост от исканите показатели при максимално време 10 дни от приемане на заявката. Заплащането на някои видове услуги, които са с фиксирани цени, се извършва при подаване на заявлението от клиента.

Образци на документи, необходими за извършване на лабораторен контрол:
Заявка за контрол  (приложение ОК-А 7.1 Ф 2/1)

 Услугите се заплащат на основание Тарифа на таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (ДВ бр. 83 от 2007 г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 24 Ноември 2020 г.)