ПРОМЕНИ В ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ В ОБЛАСТТА НА НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА

В бр. 68 от 27.08.2019 г. на Държавен вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

Една от промените е свързана със заличаването на наркотичното вещество трамадол от текста на чл. 15 на Наредбата, касаещ предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества в количества до 50 мг за дозова единица в комбинация с други лекарствени вещества на обикновена рецептурна бланка за еднократно отпускане. Промяната влиза в сила от 27.08.2019 г.

С Преходни и заключителни разпоредби на проекта е извършена аналогична промяна в чл. З от Наредба № 20 от 2001 г. за условията и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол.

Всички лекарствени продукти, съдържащи трамадол в комбинация с други лекарствени вещества следва да се предписват на специална рецептурна бланка със зелен цвят, а тьрговията на едро и дребно да се осъществява от лица, получили лицензия по чл. 32, ал. 1, съответно чл. 33, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

За неизпълнение на горното, лицата подлежат на административни санкции по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Закона за лекарствените продукти в хуманнната медицина.