Регистрация на лични здравни книжки

Във връзка с измененията на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, чл.4, ал.3 и 5, публикувани в ДВ бр.106 от 10.12.2013 г. от 01.01.2014 г. в Регионална здравна инспекция Габрово се въвежда регистрация на лични здравни книжки.
Лицата с новоиздадена лична здравна книжка /ЛЗК/, трябва да се явят в РЗИ Габрово, етаж 1, стая № 101 за заверка и регистрация.
Заверяването на ЛЗК ще се извършва срещу представяне на:

  • Заявление по образец.
  • Здравна книжка с попълнена паспортна част, залепена актуална снимка на заявителя с отразени извършени задължителни предварителни прегледи и изследвания, удостоверени чрез положени печати и подписи от съответните лечебни заведения и медицински специалисти, извършили прегледите и изследванията; заключение „допуска се на работа“ от общопрактикуващ лекар или от лекар специалист по вътрешни болести от лечебно заведение за извънболнична помощ.
  • Копие от документ за самоличност, заверено с текст „Вярно с оригинала“, трите имена, дата и подпис на заявителя (само при заявяване на услугата чрез лицензиран пощенски оператор)