РКМЕ

РАБОТНО ВРЕМЕ НА РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА (РКМЕ) КЪМ РЗИ ГАБРОВО

Регионална картотека на медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ Габрово се помещава на 1-ви етаж в сградата на Консултативна поликлиника, на адрес гр. Габрово, ул. „Брянска“ №1.      

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Всеки работен ден от 08:30ч. до 12:30ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Приемане на документи за ТЕЛК – понеделник, сряда и петък от 09.00 ч. до 12.00ч.

Справки и заверки на ЕР – вторник и четвъртък от 09:00 до 12:00ч.

Телефон за информация в РКМЕ: 066/ 809 576.

 В РКМЕ се подават документи по следните поводи:

 1. Определяне процента на трайно намалена работоспособност на лица на и над 16 годишна възраст и на лица придобили право на пенсия на осигурителен стаж и възраст, които работят и не са им определени вид и степен на увреждане.
 2. Определяне вид и степен на увреждане на деца до 16 г.в.
 3. Определяне вид и степен на увреждане на лица придобили право на пенсия на осигурителен стаж и възраст по чл.68 от КСО
 4. Преосвидетелстване по повод влошено или подобрено състояние, промяна датата на инвалидизиране, срока на инвалидизиране, противопоказни условия на труд или причинна връзка.
 5. Необходимост от снабдяване с медицински изделия, помощни средства, приспособления.
 6. Освидетелстване по повод продължаване на временна неработоспособност.
 7. Подаване на жалба срещу експертно решение на ТЕЛК в законоустановения 14 дневен срок.

Необходими документи за освидетелстване от ТЕЛК по повод трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане:

 1. Медицинско направление към ТЕЛК, изготвено от общо практикуващия лекар (ОПЛ) по образец, съгласно приложение №8 от Правилника за устройството и организицията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи. Издаденото Медицинско направление към ТЕЛК се регистрира от ОПЛ в Информационната система за контрол на медицинската експертиза, отпечатва се, подписва и подпечатва с печата на ОПЛ и се връчва на лицето.

Личният лекар насочва лицата към ТЕЛК когато са налице следните обстоятелства:

 • трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, която не е предшествана от временна неработоспособност;
 • вид и степен на увреждане на неработещи лица с придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и деца до 16 г.в.;
 • преосвидетелстване по повод влошено или подобрено състояние, промяна датата на инвалидизиране, изтичане срока на инвалидизиране, определяне на противопоказни условия на труд или причинна връзка;
 • преосвидетелстване по други поводи, предвидени в нормативни актове.

Когато лицето е за  освидетелстване в домашни условия, това обстоятелство се вписва в медицинското направление или се доказва с медицинско удостоверение от ОПЛ (бланка № 119/ МЗ)

 1. Медицински протокол на ЛКК, по образец съгласно приложение № 9 от Правилника за устройството и организицията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, изготвен за лицата в трудоспособна възраст, ползвали продължителна временна нетрудоспособност. Издаденият протокол се регистрира в Информационната система, отпечатва се, подписва се от членовете на ЛКК, подпечатва се с печата на лечебното заведение и се връчва на лицето.
 2. Етапна епикриза от ОПЛ.
 3. Актуални (извършени в рамките на последните 12 месеца) лабораторни изследвания и консултации със специалисти, доказващи наличните заболявания.
 4. Ксерокопие на актуални епикризи от болнични заведения.
 5. Rо-графии, КАТ на съответните органи, ЯМР – изискват се само при определени заболявания.
 6. Ксерокопие от Акт за раждане при освидетелстване на деца до 16 годишна възраст .
 7. Производствена характеристика за лицата по трудово или служебно правоотношение, изготвена от осигурителя.

  При преосвидетелстване поради изтичане срока на инвалидизиране лицата се уведомяват служебно с писмо от Регионална картотека на медицинската експертиза (РКМЕ).

При необходимост от преосвидетелстване поради влошено или подобрено състояние, промяна датата на инвалидизиране, изтичане срока на инвалидизиране се подават следните документи:

 1. Медицинско направление, издадено от ОПЛ/протокол на ЛКК в случаите на описаните погоре обстоятелства.
 2. Етапна епикриза от ОПЛ.
 3. Актуална медицинска дакументация, доказваща здравословното състояние, включително заверени копия на медицински документи, съдържащи резултати от медицински изследвания и консултации.
 4. Ксерокопие на последното ЕР.

При необходимост от освидетелстване по повод продължаване на временна неработоспособност се подават следните документи:

 1. Медицински протокол на ЛКК по Приложение № 9 към чл. 24, ал.8 от Правилника за устройството и организицията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.
 2. Актуални медицински документи.

Документи за ТЕЛК се подават от лицето или от упълномощено от него лице с представяне на документ за самоличност – лична карта.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГАБРОВО

Във връзка с изискването на чл. 71, ал. 1, т. 3 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, експертите на Регионална картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) Габрово поставят гриф „влязло в сила“ на необжалваните експертни решения (ЕР), след изтичане на 14-дневния срок за обжалване за всяка от заинтересованите страни (освидетелстван, работодател,  ТП на НОИ, Агенция Социално Подпомагане, Агенция за хора с увреждания). Срокът за обжалване на ЕР, за всяка от заинтересованите страни започва да тече от датата на получаването му.

Гриф „влязло в сила“ се поставя само на оригиналния екземпляр ЕР на освидетелствано лице, на което е образувано Медицинско експертно досие (МЕД), съхраняващо се в РКМЕ Габрово. Заверката се извършва след представяне на документ за самоличност и след извършване на служебна проверка от длъжностни лица в РКМЕ.

Към момента поставянето на гриф „влязло в сила“ е необходим само за лица, на които се налага да представят ЕР при поискване от определена институция в т. ч. банки, застрахователни институции, общини и др.

Поставянето на гриф „влязло в сила“ не е обвързано с краен срок, изплащане на пенсии, отпускане на социални помощи и добавки, освобождаване от заплащане на потребителска такса в лечебно заведение и др.

РЕД ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ЕР НА ТЕЛК ПРЕД НЕЛК:

Съгласно чл. 112, ал. 1, т. 3 от Закона за здравето, обжалванията и възраженията от страна на заинтересованите лица и органи (освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността) срещу решенията на ТЕЛК се правят – в 14-дневен срок от получаването им пред НЕЛК.

Информация за това е вписана във всяко експертно решение на ТЕЛК.

Съгласно чл. 63, ал. 2 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, обжалванията и възраженията срещу ЕР на ТЕЛК се правят чрез Регионална картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) към РЗИ Габрово.

Жалбата заедно с експертното решение на ТЕЛК се внася в РКМЕ Габрово на адрес: на адрес гр. Габрово, ул. „Брянска“ №1. Жалба може да се изпрати и на адрес : гр. Габрово, ул. „Райчо Каролев“ №2.

Телефонен номер за информация: 066/80 95 76.