СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

         Уведомяваме всички физически и юридически лица, заявили извършване на лабораторни анализи и дейности, или административни услуги в РЗИ Габрово, че заплащането на дължимите такси, считано от 01.08.2023 г. може да се извърши по един от следните начини:

  1. С банкова карта чрез ПОС терминално устройство в Центъра за административно обслужване в РЗИ Габрово
  2. По банкова сметка:

Банка ОББ АД

BIG UBBSBGSF

IBAN BG50 UBBS 8002 3110 7327 10

  1. Чрез Единна входна точка за електронни плащания към доставчици на електронни административни услуги:https://pay.egov.bg/ при заявяване чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги.