Дейности по ОМП и БАК

   За осъществяване на медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи, към Директора на РЗИ се създава съвет за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи.  По този начин се осигурява и изпълнение на контролните функции на министъра на здравеопазването при провеждане на държавната политика по планиране и организиране  на здравните дейности при бедствия, аварии и катастрофи на територията на област Габрово.

            Съвета за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи към РЗИ Габрово е постоянно действащ орган и се изгражда в съответствие с чл.10, ал.1, т.6 от Закона за здравето и чл.17, ал.1, т.1, буква „б“ от Правилника за устройство и дейността на Регионалните здравни инспекции.

            Поименният състав на Съвета се определя със заповед на директора на РЗИ, който е и негов председател.
            Съвета за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи, извършва следните основни дейности:

             Изготвя ежегодна програма за медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи на населението в област Габрово
            Приема регионален план за действие при бедствия, аварии и катастрофи
            Проучва потенциалните рискове за здравето при бедствия, аварии и катастрофи от не-военен характер, потребностите от медицинска помощ, ресурсите на лечебната мрежа
            Координира и контролира дейността на лечебните и здравните заведения, свързана с медицинското осигуряване на населението при кризи
             Формира и подготвя органи за управление и екипи за медицинска помощ
             Приема програми за обучение на медицинските екипи, работещи в условията на бедствия, аварии и катастрофи