Мисия, визия, цели

Основните приоритети в националната здравна стратегия на правителството 2021-2030 и политиката на министерство на здравеопазването са водещи стратегически документи, определящи визията на регионалните здравни инспекции, чиято мисия е опазване и укрепване на индивидуалното и обществено здраве чрез ограничаване въздействието на рисковите фактори на жизнената среда и информиран избор на здравословен начин на живот.

Мисията на Регионална здравна инспекция Габрово е да осъществява и организира държавната здравна политика на територията на  област Габрово – общини Дряново, Севлиево и Трявна.

Визията на РЗИ Габрово е чрез ефективно управление, организационно усъвършенстване и качествена организация на дейността си да изпълнява успешно своята мисия и да допринася за опазване на общественото здраве и повишаване на качеството на живот на населението в област Габрово.

Визията на инспекцията се реализира чрез постигането на стратегическите цели:

►Организиране и ефективно осъществяване на държавната здравна политика на територията на Област Габрово.

►Превръщане на профилактиката в задължителен елемент на всички нива.

► Повишаване ефективността на държавния здравен контрол и достигане високо ниво на съответствие с националните и европейските изисквания на обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда.

► Подобряване здравето на населението и повишаване качеството на живот чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболеваемостта и последствията за здравето от основните хронични незаразни болести, свързани с рисковите фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност.

► Ограничаване заболеваемостта и смъртността от инфекциозни заболявания чрез усъвършенстване и подобряване ефективността на епидемиологичния надзор, профилактиката и контрола на заразните болести.

Цели на РЗИ Габрово за 2024 г. може да видите тук:

Отчет за изпълнение на целите на РЗИ Габрово за 2023 г. може да видите тук:

Цели на РЗИ Габрово за 2023 г. може да видите тук:

Отчет за изпълнение на целите на РЗИ Габрово за 2022 г. може да видите тук:

Цели на РЗИ Габрово за 2022 г. може да видите тук:

Отчет за изпълнение на целите на РЗИ Габрово за 2021 г. може да видите тук:

Цели на РЗИ Габрово за 2021 г. може да видите тук: